Diller

User menu

Genel Bilgi

Yazılım Mühendisliği Bölümü, Türkiye'nin ihtiyacı olan geniş kapsamlı yazılımların ülke içinde en güvenilir biçimde yapılabilmesi, giderek kritik hâle gelen metro, havaalanı yönetimi, nükleer reaktör yönetimi, savunma ve benzeri alanlarda kullanılacak yazılımların sıfır hataya yakın tekniklerle ülkemizde geliştirilebilmesi misyonu doğrultusunda çalışacak yazılımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  Bu konularda, çağdaş teorik ve pratik bilgilerle donatılmış yazılım mühendislerini yetiştirmek, ekonominin gereksinim duyduğu teknolojiyi yönlendirebilmek bakımından çok önemlidir. Bu görevi, üniversitelerin yazılım mühendisliği bölümleri üstlenmiştir. Ayrıca farklı disiplinlerin bilgisayar yazılımına dayalı problemlerin çözümünde gerekli veri modelleri ve veri yapılarının ortaya çıkarılması “Yazılım Mühendisliği”nin temel amaçları arasındadır. Yazılım Mühendisliği Programı'nın amacı,

  • Modern yazılım geliştirme süreçlerine, araçlarına ve program dillerine hakim,
  • Bağımsız ya da takım halinde yazılım geliştirebilen,
  • İnsan-bilgisayar etkileşimi ve yazılım-donanım arayüzü hakkında bilgili,
  • Endüstrideki problemleri analiz edip, yazılımsal çözümler üretebilen

yazılım mühendisleri yetiştirmektir.

Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrencilerin;

  • Kullanıcı ihtiyaçlarını analiz ederek, uygun çözümler üretebilmek,
  • Kullanıcının belirlediği fakat genelde sürtüşmelere yol açan zaman, maliyet, kullanılabilirlik gibi noktalarda uzlaşma sağlayabilmek,
  • Mühendislik yaklaşımlarını kullanırken etik, sosyal, yasal ve ekonomik ilgileri bütünleştirecek uygun çözümleri tasarlayabilmek,
  • Yazılım tasarımı, geliştirilmesi, gerçekleştirimi ve doğrulanması için temel sağlayan mevcut teorileri, modelleri ve teknikleri anlamak ve uygulayabilmek,
  • Yazılım geliştirme ortamında etkin olarak çalışmak, gerekli olduğunda liderlik yapabilmek ve kullanıcılarla iyi iletişim kurabilmek yani proje yönetimi becerisine sahip olmak,
  • İlgili alanlardaki gelişmeleri takip edip, uygulayabilmek

gibi yetenekleri kazanması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, yazılım mühendisliğinin temelleri, yazılım mühendisliğinin ürettiği ürünlerin niteliklerini anlatan teorik ve bilimsel, matematiksel temellerden ve öngörülebilir sonuçlar üreten ana ilkelerden oluşur. Buradaki ana nokta, kaynakları belirlenmiş bir amaca dönüştürmek için mühendislik tasarımı ve mühendislik biliminin uygulanarak en uygun modellemenin yapılabilmesidir.

Teknik beceri gelişiminden çok düşünce gelişimini hedefleyen profesyonel uygulama, yazılım mühendislerinin, profesyonel ve etiğe uygun olarak uygulamam yapabilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve davranışlarla ilgilidir. Bu bakımdan, kullanıcı ihtiyaçlarını mevcut teknolojilerle en uyumlu biçimde bağdaştırarak çözüm tasarlayabilme yazılım mühendisliğinin en önemli amaçlarındandır.

Adından da anlaşılacağı üzere yazılım mühendisliği, teknikler, stratejiler, gösterimler ve desenlerle ilgilidir. Tasarım, kaynaklar, performans, güvenilirlik ve güvenlik gibi kısıtlamalar gözönüne alınarak işlevsel gereksinimlere uygun olmalıdır. Ayrıca, yazılım bileşenleri arasındaki içsel arayüzler, mimari tasarım, veri tasarımı, kullanıcı arayüzü tasarımı, tasarım araçları ve tasarımın değerlendirilmesi de bu alanın kapsamındadır.

Yazılımın kullanımından sonra etkin bir şekilde devam edebilmesi, varlığını sürdürebilmesi için uygulama alanındaki tüm aşamaların izlenmesi ve kontrol edilmesini kapsar. Yazılım geliştirme projelerinin başarısı, farklı kollardaki işlerin koordinasyonu, yazılım versiyonlarının bakımı, kaynakların gerekli oldukları zaman var olabilmesi, projedeki işlerin uygun olarak bölünebilmesi, iletişimin kolaylaşması için kritik önemdedir. Programın diğer amaçlarını aşağıdaki şekilde listeleyebiliriz:

            - Yazılım, bilginin depolanma, iletilme ve işlenme hızını artırması nedeniyle doğal olarak diğer temel bilim dalları ile teknolojik gelişmelerin ilerlemesine oldukça büyük katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda diğer bilim dallarına göre çok daha hızlı gelişen bir bilim dalı durumuna gelmiştir. Bunun sonucu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de en fazla ihtiyaç hissettiği yetişmiş insan gücü bilişim teknolojileri ile ilgili olup bunların arasında en başta mühendislik formasyonuna sahip bilişimciler gelmektedir. Türkiye’de bilgi teknolojileri alanında 75.000’in üzerinde yetişmiş elemana gereksinim duyulmaktadır. Halen ülkemizde yaklaşık 20.000 civarında bilgisayar mühendisi vardır ve yazılım mühendisine duyulan talep her geçen gün artmaktadır. Bu üniversitede Yazılım Mühendisliği Programı açarak bu talebin bir nebze karşılanması ve gençliğimizin eğitimine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

            - Yazılım Mühendisliği programı ile yetiştirilecek olan mühendisler görev aldıkları alanlarda bilişim ve otomasyon teknolojisi içeren her türlü cihazların, sistemlerin, tasarım, yazılım, geliştirme, işletme, kurulum, bakım/onarım faaliyetlerinde bulunmaları ve bu faaliyetleri kurumlar bünyesinde örgütleyip yönetmeleri amaçlanmaktadır.

            - Bilişim sektöründe yer alan ürünlerin inovasyona açık olmaları ve diğer disiplinlerden kaynaklanan teknolojik gelişmelerin hızlı bir şekilde uygulanması, sektördeki gelişimi ve değişimi önemli oranda etkilemektedir. Bilişim sektörünün beklenenden hızlı ilerlemesi ve gelişmesi bu alanda uzmanlaşmış, yetişmiş eleman açığını doğurmaktadır ve Yazılım Mühendislerine duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artırmaktadır.

            - Yazılım Mühendisliği programı ile hemen her sektörde ihtiyaç duyulan bilişim ve otomasyon konularında çalıştırabilecek, danışmanlık yapabilecek ve yeni teknoloji tasarımları geliştirebilecek mühendisler yetiştirerek sektöre kazandırmak amaçlanmıştır.

            - Türkiyedeki sanayi ve teknoloji sektörü özellikle son 10 yılda hızla büyürken, Bilgisayarla kontrol edilen sistemlere duyulan ihtiyaç katlanarak artmıştır. Dolayısıyla bilişim ve otomasyon sektörünün artan talebi; açılacak olan programın gelişmesi, devamlılığı ve mezun olacak mühendislerin iş imkânları açısından önemli bir avantaj olmaktadır.

            - Yazılım Mühendislerinin yetkili ve bilgili bir şekilde yetiştirilmesi, bilişim teknolojisinin ülkemize getirilmesi amacı ile yurt dışına aktarılan parasal kaynakların önüne geçebilmesi amaçlanmıştır.

            - Türkiye genelindeki üniversitelerde kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TEKNOKENT) bünyesinde faaliyet gösteren firmaların %70-80’inin bilişim ve otomasyon sektöründe hizmet veren firmalar olması Yazılım Mühendislerinin Ar-Ge yapan firmalardaki önemini açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısı ile Yazılım Mühendisliği Programı Fırat Üniversitesi bünyesinde kurulan TEKNOKENT’ingelişimine de katkı sağlayacaktır. Ayrıca TEKNOKENT, Yazılım Mühendisliği Programı öğrencileri için önemli bir avantaj olmaktadır ve öğrencilerimiz için de ayrıca uygulamalı staj yapabilmelerine, bilgi ve becerilerini artırabilmelerine imkân sağlayabilecektir.

            - Bütün dünyada hızla gelişen teknoloji ile birlikte bilişim sektörü de nitelikli Yazılım Mühendislerine ihtiyaç duymaktadır. Mezun öğrencilerimizin bilişimve otomasyon sektöründe istihdam edilmesi ile ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunulması da hedeflenmektedir.

Yazılım mühendisliğinin gerektirdiği nitelikler olarak belirtebileceğimiz bu tanımlar, ülkemizde de yer alan lisans ve yüksek lisans yazılım mühendisliği eğitimlerinde müfredatın belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Türkçe